KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle kısaca “Kanun” olarak anılacaktır) gereğince ve Kanun’a uygun olarak yapılmaktadır.
İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş. (“İŞMER”) olarak herhangi bir şekilde ilişkili olduğumuz tüm gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunmasına ve bu çerçevede Kanun ve ilgili mevzuat kapsamındaki gerekliliklerin eksiksiz olarak yerine getirilmesine büyük önem vermekteyiz. İşbu Aydınlatma Metni, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, kişisel verilerinizin toplandıktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirme işlemlerine kadar olan süreçte gerçekleştirilen her türlü faaliyete ilişkin prensipler hakkında kişisel veri sahiplerini bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu yazılanlar ve genel olarak kişisel verilerin korunması hakkındaki esaslarla ilgili olarak ayrıntılı bilgiyi www.ismer.com.tr adresinde ilan edilmiş olan İŞMER Kişisel Verileri Koruma Politikası’nda bulabilirsiniz.
Kişisel verileriniz, İŞMER tarafından Kanun kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlenmektedir.
1. Kişisel Verilerin Toplanmasının Yöntemi ve Hukuki Sebebi ile Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz, www.ismer.com.tr adresindeki internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, internet sitemiz üzerinden herhangi bir talepte bulunduğunuz, kayıt olduğunuz, yazılı, sözlü veya görüntülü iletişime geçtiğinizde, İŞMER’in sunduğu ürün ve hizmetleri kullanmak için doğrudan İŞMER’e veya İŞMER’in iştirakleri, iş ortakları veya diğer 3. kişiler aracılığıyla yapmış olduğunuz başvurular esnasında, alım-satım, hizmet veya tedarik sözleşmeleri süreçlerinde; hizmet verilen ya da hizmet alınan kuruluşlar aracılığıyla, iş hukuku ilişkisi kapsamında veya İŞMER’le bu sayılanlar dışında bir konuda ve herhangi başka bir yolla iletişimde olduğunuzda, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve diğer yollarla her tür yazılı, sözlü veya elektronik yöntemle edinilmektedir.
Kişisel verilerinizin işlenmesi, kişisel verinin otomatik olan ya da otomatik olmayan yollarla elde edilmesinden başlayarak, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi ile bu kişisel verilerin silme, yok etme ya da anonim hale getirme işlemlerine kadar olan süreçteki tüm faaliyetleri kapsar.
İŞMER, yukarıda belirtilmiş olan yol ve yöntemlerle edindiği kişisel verilerinizi, ticari faaliyetlerini gerçekleştirebilmek amacıyla gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması, mal veya hizmet alım satım süreçlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesi, finans, muhasebe ve hukuk işlerinin takibi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, genel iletişim faaliyetlerinin yapılması, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, talep veya şikayet süreç yönetimi, fiziksel mekan güvenliği temini, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayları ve stajyerlerin başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile diğer her tür insan kaynakları süreçlerinin ifası, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin icrası, yetkili kişi, kurum ve mercilere bilgi verilmesi, İŞMER’in tabi olduğu yasal mevzuata uyum sağlanabilmesi ve benzeri amaçlarla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işleyebilecektir.
2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
İŞMER tarafından edinilen kişisel verileriniz, verilen hizmetin amacına yönelik olup, ilke olarak, üçüncü kişilere satılmaz, kiralanmaz ya da başka şekilde kullandırılmaz ve üçüncü kişilerle hiçbir suretle paylaşılmaz. Bununla birlikte söz konusu kişisel veriler yukarıda 1. maddede yazılı “işlenme amaçları” kapsamında iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilecektir.
3. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
İŞMER nezdinde işlenmiş olan kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi, aşağıda yazılı olan yollarla bize iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre başvurunuz, en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır. Ancak başvurunuzun niteliğine göre veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunun öngörmesi halinde bir ücret tahakkuk ettirilebilir. Bu kapsamda kişisel veri sahiplerinin hakları şunlardır:
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Kanun’un 13/1. maddesi gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız başvurunuzu, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle İŞMER’e iletebilirsiniz.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan hangisi veya hangilerini kullanmayı talep ettiğinizi içeren talebinizi, www.ismer.com.tr adresinde ilan edilmiş olan, ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurup, imzalı bir nüshasını “Levent Mah. Meltem Sk. No:14 İş Kuleleri Kule 3 Asma Kat Pk:34330 Beşiktaş, İstanbul/Türkiye” adresine kimliğinizi ispat etmeye elverişli belge ve bilgilerle birlikte bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.
İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş.