KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 Kişisel verilerinizin bu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin olarak, İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş. (“İŞMER”), “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup; kişisel verileriniz Veri Sorumlusu tarafından aşağıda açıklanan çerçevede ve her zaman 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile uyumlu olarak işlenir.

İŞMER, herhangi bir şekilde toplanan kişisel verilerin kaydedilmesi, kullanılması, paylaşılması, saklanması, silinmesi ve imhası süreçleri ile bunlara ilişkin prensipler hakkında çalışanları, aday çalışanları, mevcut ve muhtemel müşterileri, hizmet aldığı şirketlerin yetkilileri ve çalışanları, www.ismer.com.tr adresli web sitesini kullananları ve web sitesi ziyaretçileri, İŞMER’in merkez, şube ve yönetimi faaliyetini yaptığı binalara gelen ziyaretçileri ve İŞMER ile ilişki içinde bulunan diğer gerçek kişileri bilgilendirmek amacıyla işbu Aydınlatma Metni’ni hazırlamış ve ilan etmiştir.

İşbu metin yalnızca aydınlatmak amacı ile hazırlanmış olup rızaya ilişkin bir husus içermemektedir.

1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASININ YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, www.ismer.com.tr adresindeki internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, internet sitemiz üzerinden herhangi bir talepte bulunduğunuz, kayıt olduğunuz, yazılı, sözlü veya görüntülü iletişime geçtiğinizde, İŞMER’in sunduğu ürün ve hizmetleri kullanmak için doğrudan İŞMER’e veya İŞMER’in iştirakleri, iş ortakları veya diğer 3. kişiler aracılığıyla yapmış olduğunuz başvurular esnasında, alım-satım, hizmet veya tedarik sözleşmeleri süreçlerinde; hizmet verilen ya da hizmet alınan kuruluşlar aracılığıyla, iş hukuku ilişkisi kapsamında veya İŞMER’le bu sayılanlar dışında bir konuda ve herhangi başka bir yolla iletişimde olduğunuzda, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve diğer yollarla her tür yazılı, sözlü veya elektronik yöntemle edinilmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi, kişisel verinin otomatik olan ya da otomatik olmayan yollarla elde edilmesinden başlayarak, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi ile bu kişisel verilerin silme, yok etme ya da anonim hale getirme işlemlerine kadar olan süreçteki tüm faaliyetleri kapsar.

Kişisel verilerinizin toplanmasına ilişkin temel hukuki sebepler şu şekildedir;

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına
hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden
bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun
meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Sayılı hallerin mevcut olması halinde kişisel verileriniz açık rıza aranmaksızın işlenebileceği gibi kanunda sayılan bu hukuki sebeplerden birinin olmadığı hallerde, kişisel verileriniz ancak md.5/1 ve md.6/2 uyarınca açık rızanızın olması halinde işlenecektir.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

İŞMER, yukarıda belirtilmiş olan yol ve yöntemlerle edindiği kişisel verilerinizi, ticari faaliyetlerini gerçekleştirebilmek amacıyla gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması, mal veya hizmet alım satım süreçlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesi, finans, muhasebe ve hukuk işlerinin takibi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, genel iletişim faaliyetlerinin yapılması, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, talep veya şikayet süreç yönetimi, fiziksel mekan güvenliği temini, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayları ve stajyerlerin başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile diğer her tür insan kaynakları süreçlerinin ifası, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin icrası, yetkili kişi, kurum ve mercilere bilgi verilmesi, İŞMER’in tabi olduğu yasal mevzuata uyum sağlanabilmesi ve benzeri amaçlarla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işleyebilecektir.

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

İŞMER tarafından edinilen kişisel verileriniz 1. Madde b bendinde belirtilen “işlenme amaçları” kapsamında iş ortaklarımıza, şirketimizde kişisel verilerin toplanması ve muhafazası kapsamında yetkili çalışanlarımıza, sizinle ilgili tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Bununla birlikte kişisel verileriniz hiçbir şekilde üçüncü kişilere ticari amaçla devir edilmez veya yukarıda sayılanlar dışında başka bir nedenle üçüncü taraflara aktarılmaz

4. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

İŞMER nezdinde işlenmiş olan kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi, aşağıda yazılı olan yollarla bize iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre başvurunuz, en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır. Ancak başvurunuzun niteliğine göre veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunun öngörmesi halinde bir ücret tahakkuk ettirilebilir. Bu kapsamda kişisel veri sahiplerinin hakları şunlardır:

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kanun’un 13/1. maddesi gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız başvurunuzu, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle İŞMER’e iletebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan hangisi veya hangilerini kullanmayı talep ettiğinizi içeren talebinizi, www.ismer.com.tr adresinde ilan edilmiş olan, ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurup, imzalı bir nüshasını “Levent Mah. Meltem Sk. No:14/1 Pk:34330 Beşiktaş, İstanbul/Türkiye” adresine kimliğinizi ispat etmeye elverişli belge ve bilgilerle birlikte bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya ilgili formu Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

5. İLETİŞİM

Aşağıdaki adresler aracılığı ile her türlü soru, öneri, Aydınlatma Metni, KVK Saklama ve İmha Politikası veya diğer veri koruma uygulamalarımıza ilişkin başkaca bir talebinizin bulunması halinde bize ulaşabilirsiniz.

Veri Sorumlusu Bilgileri:

E-Posta : Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
Adres : Levent Mah. Meltem Sok. No:14/1 Pk:34330 Beşiktaş, İstanbul / Türkiye
Telefon : +90 (212) 316 49 98-99

İşbu bilgilendirme yazısı, KVKK’nın 10. maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere hazırlanmıştır.

İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş.