İŞMER, tüm iş süreçlerinde ve ilişkilerinde Etik İlkelere bağlılığı ön koşul sayar. İş Bankası grubu kurumsal kültürünün bir parçası olarak çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ile ilişkilerinde benimsediği sorumluluk, dürüstlük, güven, eşitlik ve yasalara uyum ilkelerinin yanında toplum ve çevre duyarlılığı ile hareket eder.

ETİK İLKELER

Etik İlkeler; İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş. (Şirket) çalışanlarının, görevlerini yerine getirirken uymaları gereken ilkeleri ve çalışma düzenine ilişkin düzenlemeleri içermektedir. Bu düzenlemenin amacı çalışanlar, müşteriler, diğer hizmet sağlayanlar ve Şirket arasında doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemektir. Şirket çalışanları, yönetimde adaleti, doğruluğu, dürüstlüğü ve sosyal sorumluluğu esas almaya yönelik Etik İlkelere uymakla yükümlüdürler.

Çalışanlar;

 • Büyük bir takımın üyesi oldukları bilinciyle Şirkete, çalışma arkadaşlarına ve yöneticilerine GÜVEN duyarak çalışırlar.
 • Yasal mevzuat ve Şirket iç düzenlemelerini takip eder, bunlara uyar ve DÜRÜST çalışır.
 • Tüm paydaşlara EŞİT mesafede durur ve sunulan ürün ve hizmetlerde TARAFSIZ hareket eder.
 • Çalışma ve özel hayatlarında TOPLUMA ve ÇEVREYE SAYGILI davranır, SOSYAL SORUMLULUK bilinci ile hareket eder ve Şirketin SAYGINLIĞINI her şeyin üzerinde tutarak, bunu zedeleyecek her türlü davranış ve tutumdan kaçınır.

Yöneticiler;

 • Şirketin Etik İlkelerine ve Şirketin belirlemiş olduğu diğer değerlere tam uyum göstererek örnek teşkil etmenin yanı sıra, çalışanların Etik İlkelerden veya ilgili diğer kural ve prosedürlerden haberdar olmalarını sağlar.
 • Etik ilkeler dâhilindeki konuların tartışılabileceği bir iş ortamı tesis eder.
 • Çalışan şikâyetleri ve bildirimleri konusunda Şirket içi prosedür geliştirir ve belirlenmiş olan prosedürlerin tam olarak uygulanmasını sağlar.
 • Etik İlkelere aykırı durumları bildiren çalışanların ve bildirimlerinin gizliliğini sağlar. Bildirimde bulunanları bildirimlerinden dolayı herhangi bir takip veya ayrımcılığa tabi tutmaz, adil olmayan bir uygulamaya maruz bırakmaz.

KAMU VE DÜZENLEYİCİ OTORİTELER İLE İLİŞKİLER

Kamu ve düzenleyici otoriteler ile ilişkilere azami özen gösterilir. Bu makamlar tarafından istenen bilgiler doğru, eksiksiz ve zamanında ilgililere teslim edilir.

BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ VE KORUNMASI

Şirkete ait ticari ve mali bilgiler, müşteri ve çalışan bilgileri, bilgisayar, donanım, yazılım ve diğer tüm materyaller, çalışanların Şirketteki çalışma süreleri içerisinde yapmış oldukları tüm işler, anlaşmalar ve geliştirdikleri ürünler gizlidir ve Şirket mülkiyeti altındadır. Bu tür doküman, bilgi veya araçların izin verilen veya görevin gerektirdiği durumlar haricinde, kişisel ve özel amaçlar için veya üçüncü şahıslar, kurum ve kuruluşlar yararına kullanılamaz. Her ne suratle olursa olsun Şirkette geliştirilen veya dışarıdan satın alınan hiçbir yazılım kopyalanamaz. Gizliliğe ilişkin yükümlülükler, çalışanların Şirketteki görevlerinden ayrılmalarından sonra da devam eder.

ŞİRKET VARLIKLARININ KULLANIMI VE KORUNMASI

Çalışanlar Şirket kaynaklarını verimli kullanır, mal ve varlıklarını korur. Şirketin varlıkları kişisel amaçlarla kullanılamaz ve yöneticinin bilgisi ve onayı olmaksızın Şirket dışına çıkarılamaz. Şirketin sağladığı internet, telefon veya e-posta adresi gibi işe yönelik sağlanan ayrıcalıkların zorunlu olmadıkça kişisel amaçlarla kullanılmaması konusunda özen gösterilir. Şirketin tahsis ettiği taşıtlar dikkatli ve özenli kullanılır ve istisnai haller ve Şirket yöneticilerinin onayı dışında 3. kişilere kullandırılmaz. Taşıt kullanımında trafik kurallarına riayet edilir, aykırı hallerde ortaya çıkacak trafik cezaları çalışan tarafından ödenir. Şirkete ait varlıkların kötü kullanılması ve usulsüz işlemlere konu edilmesi cezai yaptırımlara tabidir.

FİKRİ VE TİCARİ HAKLARIN KULLANIMI

Şirketin ismi, kurumsal kimliği, markası, logosu sadece Şirket faaliyetlerinin icrası sırasında ve Şirket düzenlemeleri çerçevesinde kullanılır. Şirket ile ilişkisi olmayan kişisel görüşlerin ifade edildiği platformlarda Şirket ile ilişkilendirilebilecek logo, marka veya görsel materyaller kullanılamaz. Şirket içi düzenlemeler, bilgilendirmeler, raporlar, sunumlar gibi materyaller izin alınmadan çoğaltılmaz ve paylaşılmaz.

TEDARİKÇİLER VE RAKİPLERLE İLİŞKİLER

Çalışanlar, rekabetin korunması ile ilgili yasal mevzuata, yetkili mercilerin kararlarına ve Şirket düzenlemelerine uyar. Yazılı ve görsel basında, sosyal medya uygulamalarında rakipler veya yöneticileri aleyhinde rakiplerle açıkça ilişkilendirilebilecek şekilde olumsuz beyanatta bulunulmaz.

SATIN ALMA POLİTİKASINA UYUM

Satın almayı gerçekleştiren bölümlerde görev yapan veya satın alma konusunda onay makamında olan yöneticiler, Şirketin satın alma politika ve kuralları çerçevesinde hareket eder. Eş ve yakınları Şirket tarafından yapılacak alım ve satımlara doğrudan veya dolaylı olarak katılamaz ve teklif veremez.

ÇIKAR ÇATIŞMALARININ ÖNLENMESİ

Şirket çalışanları rol ve sorumlulukları dâhilinde verecekleri kararlarda kişisel çıkarları ile Şirkete karşı olan sorumlulukların çatışabileceği herhangi bir durum içerisinde olmamaya özen gösterir. Tarafsızlık ilkesini zedeleyebilecek, kendilerine veya yakınlarına menfaat sağlayabilecek veya bu izlenimi uyandırabilecek her türlü davranıştan uzak durur. Çıkar çatışması olarak değerlendirilebilecek bir durumun içinde olunması halinde, konuyu yöneticileri ve Etik Kurul ile paylaşarak bu durumun verebileceği zararlardan kaçınır.

İŞE ALMA VE ATAMALARDA TARAFSIZLIK

Çalışanların işe alım, nakil ve terfi süreçlerinde dil, din, ırk, mezhep, köken, cinsiyet, kişisel tercih, bedensel engel vb. farkı gözetilmeksizin adayların ilgili göreve ilişkin mesleki yetenekleri ve kişisel yeterlilikleri temel alınır ve başka faktörlerin verilen kararı etkilemesine izin verilmez.

ÇALIŞMA SÜRELERİNE UYUM VE YILLIK İZİNLERİN KULLANIMI

Çalışanlarının mesai saatleri içerisinde en yüksek verimi almak yönünde organizasyonunun tesisine, gerekmedikçe mesai saatleri dışına çıkılmamasına, fazla mesai gerektiren durumlarda çalışan haklarının gözetilmesine dikkat edilir. Çalışanlarının yıllık izinlerini düzenli olarak kullanmaları sağlanır.

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

Yapılan görevin niteliğine uygun, güvenli bir çalışma ortamı sağlanması ve olası iş kazalarının önlenmesi Şirketin öncelikli politikalarındandır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Şirket;

 • Çalışanların iş kazalarına uğramalarını önlemeye,
 • Meslek hastalıklarını en az düzeye indirecek çalışma ortamı sağlamaya,
 • Çalışma şartlarını sağlığa uygun hale getirerek çalışanların sağlığını sosyal, psikolojik ve fiziksel olarak en üst seviyede tutmaya,
 • Çalışanları çalışma ortamlarının tüm zararlı etkilerinden koruyarak işin ve çalışanların birbirine uyumunu sağlamaya ve Banka içindeki müşteriler ile ziyaretçilerin güvenliğini gözetmeye,
 • Emniyetsiz ya da sağlık riski taşıdığı düşünülen konularda gereken her türlü tedbiri almaya

özen gösterir. 6331 sayılı Kanun kapsamında Şirkette, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kurulu oluşturulmuştur. Çalışanların kendilerinin, çalışma arkadaşlarının ve Banka içindeki müşteriler ile ziyaretçilerin vb. güvenliğini gözetmesi, emniyetsiz ya da sağlık riski taşıdığını düşündüğü her durumu yöneticilerine ve ilgili kurullara bildirmeleri esastır.

AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ

Çalışanlar, kasıtlı olarak beraber çalıştığı iş arkadaşlarını aşağılamak, küçümsemek, dışlamak, iş arkadaşlarının kişiliğini ve saygınlığını zedelemek, ırk, dil, din, cinsiyet ayrımı, engelli olma durumu ve benzeri nedenlerle iş arkadaşlarını yıldırmak ve benzeri tutum ve davranışlardan uzak durmakla yükümlüdür. Çalışanlar Şirkette psikolojik tacize ve bunu çağrıştıran tutum ve davranışa müsamaha edilmeyeceği bilinci ile güvenle çalışır.  Böyle bir durumu çağrıştıran tutum ve davranışların olduğunu düşünen çalışanlar, durumu yöneticisi ve Etik Kurul ile paylaşır.

ÇALIŞMA ORTAMINA UYGUN DAVRANIŞ VE ŞİRKETİN TEMSİLİ

Çalışanlar; tutum, davranış ve dış görünüşü ile Şirketi en iyi şekilde temsil etmekle yükümlüdür. Bu ilke Şirketin saygınlığının artırılması ve Şirketin paydaşları ile olan ilişkilerinin geliştirilmesi açısından son derece önemlidir. Bu kapsamda çalışanlar;

 • Huzurlu ve verimli çalışma ortamının tesisine yönelik Şirket düzenlemelerini takip eder ve bunlara uygun davranır.
 • İş ortamına uygun, Şirketi en iyi şekilde temsil edecek biçimde, sade ve şık giyinir.
 • İş yeri veya eklentilerinde iş arkadaşları ile ya da telefon ile yaptıkları görüşmelerinde yüksek sesle konuşmaktan kaçınır, çalışma arkadaşlarının konsantrasyonunu ve motivasyonunu bozucu davranışlardan uzak durur.
 • Siyasi, sosyal, dini görüşlerini ve kişisel tercihlerini çalışma ortamında tartışma konusu yapmaz.
 • Kadın-erkek eşitliğine, genel ahlak ve toplumda genel kabul görmüş değerlere uygun davranır.
 • Mesaiye alkolün etkisinde gelmez ve mesai saatleri içerisinde alkollü içecek içmez. Uyuşturucu madde kullanmaktan kaçınır.
 • Kanunen ve mevzuat ile verilmiş yetki haricinde işyerine silah ve benzeri zarar verici araç-gereç getirmez.
 • Çalışma ortamında şans oyunları oynamaz, mal alım satımı yapmaz.

KİŞİSEL İHTİYAÇLARIN FİNANSMANI

Çalışanlar yalnızca kanuni olarak kredi ve borç verme işlemleri için kurulmuş kurum ve kuruluşlara borçlanabilir. Müşteriler, tedarikçiler, iş ortakları ve diğer paydaşlar ile borç-alacak veya kefalet ilişkisine giremez. Çalışanların ödeme gücünün üstünde borçlanmaması esastır. Çalışan, böyle bir duruma sebebiyet verecek harcama ve diğer her türlü borç ilişkisinden kaçınır. Çalışanlar, herhangi bir nedenle aşırı borç, finansal güçlük veya gecikme/temerrüt durumlarını yöneticilerine bildirmekle yükümlüdür.

HEDİYE VE KİŞİSEL FAYDALARIN KABULÜ

Çalışanların, müşteriler ile olan ilişkilerinde yanlış anlamaya veya izlenime yol açacak davranışlardan kaçınmaları ve çıkar çatışmasına yol açabilecek ilişkilerden uzak durmaları esastır. Bu nedenle çalışanlar, Şirket ile iş yapan üçüncü şahıslardan kişisel fayda, kişisel bir ödeme, hediye talep veya kabul edemez ve bu anlamı doğuran davranışlarda bulunamaz.

Aşağıda belirtilenler hediye alma yasağı kapsamındadır:

 • Değerli madenler,
 • Müşterilerden veya tedarikçilerden alınan karşılama, veda ve kutlama hediyeleri, burs, seyahat, ücretsiz konaklama ve hediye çekleri,
 • Taşınır veya taşınmaz mal veya hizmet satın alırken, satarken veya kiralarken piyasa fiyatına göre makul olmayan bedeller üzerinden yapılan işlemler,
 • Müşterilerin veya tedarikçilerin vereceği her türlü eşya, giysi, takı veya gıda türü hediyeler,
 • Finans kurumu dışındaki müşterilerden veya tedarikçilerden veya bunlarla iş veya hizmet ilişkisi içinde olanlardan alınan borç ve krediler.

Aşağıda belirtilenler hediye alma yasağı kapsamı dışındadır:

 • Kitap, dergi, makale, takvim, cd vb. nitelikte olanlar,
 • Halka açık yarışmalarda, kampanyalarda veya etkinliklerde kazanılan ödül veya hediyeler,
 • Herkese açık konferans, sempozyum, forum, panel, yemek, resepsiyon veya buna benzer etkinliklerde verilen hatıra niteliğindeki hediyeler,
 • Tanıtım amacına yönelik, herkese dağıtılan ve sembolik değeri bulunan reklam ve el sanatları ürünleri.

YAZILI VE GÖRSEL MEDYA İLE SOSYAL MEDYA KULLANIMI

Onaysız olarak Şirketteki unvanlar kullanılarak, makale, yazı, resim veya görsel materyal hazırlanamaz. Çalışanlar kendi adına bir bilgi veya görüş paylaşacağı durumlarda, çalışan olarak pozisyonuna değinemez veya Şirket ile ilişkilendirilecek herhangi bir atıfta bulunamaz. Çalışanlar, sosyal medya profil ve paylaşımlarında, Şirket itibarına, kimliğine aykırı olacak şekilde hareket edemez; Şirketi, hissedarlarını, çalışanlarını ve müşterilerini kötüleyici veya küçük düşürücü paylaşımlarda bulunamaz.

ETİK İLKELERİN UYGULANMASI

Etik İlkelerin uygulanması Etik Kurul sorumluluğundadır. Etik İlkeler; üst yöneticiler de dahil olmak üzere, tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışanlar tarafından uygulanır.

Etik Kurul, Genel Müdür Yardımcıları ve İnsan Kaynakları Müdürü ile İç Sistemler Başkanı’ndan oluşur.

Etik Kurul,

 • Şirket Etik Kurallarına uygun bir çalışma kültürünün benimsenmesi, uygulanması ve gelişmesinden,
 • Şirket Etik Kurallarına ilişkin ihlal veya sorunların değerlendirilip çözüme kavuşturulmasından

sorumludur.

Etik İlkeler tüm çalışanların erişimine açık olan internet sitesi ve kurumsal iletişim kanalları üzerinden duyurulur.  Şirket Etik Kurallarına ilişkin ihlal ya da sorun bildirimleri, Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresi aracılığıyla elektronik olarak da Etik Kurula yapılabilir. Etik Kurul, iletilen hususları en geç 15 gün içinde yanıtlar.

Etik Kurul, gerekli gördüğü ihlal ya da sorunları, incelenmek üzere İç Sistemler Başkanlığı’na aktarır.

Etik Kurul,

 • Yapılan bildirimlerin gizliliğini sağlamakla,
 • Çalışanın bildiriminden dolayı zarar görmesini önlemekle,
 • Bildirimlerin önem sırasına göre zamanında, adil, tutarlı ve duyarlı bir şekilde incelenmesini ve ihlal veya sorunun giderilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını temin etmekle

yükümlüdür.

Etik Kurul, yaptığı çalışmaları yıllık bazda Yönetim Kuruluna raporlar.

BİLDİRİM KANALLARI

Etik Hat E-Posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Telefon: 0212 316 4910

Posta Adresi: İŞMER AŞ. İş Kuleleri Kule 3 - 34330 Levent-Beşiktaş/İSTANBUL